itihaasakGurudwaras.com, A Journey through Sikh History 
  GURDWARA SRI JANAM ASTHAN BABA BANDA SINGH JI BAHADUR SAHIB, RAJOURI
  GURDWARA SRI TAP ASTHAN BABA BANDA SINGH JI BAHADUR SAHIB, RAJOURI
  GURDWARA SRI BANDAGHAAT SAHIB, NANDED
  GURDWARA SRI NABHA SAHIB, ZIRAKPUR
  GURDWARA SRI BABA BANDA SINGH JI BAHADUR, CHAPAR CHIDI
  GURDWARA SRI SHAHEED GANJ SAHIB, FATEHGARH SAHIB
  GURDWARA SRI PRATAPGARH SAHIB, BHATWAN, PATHANKOT
  GURDWARA SRI BABA BANDA SINGH JI BAHADUR SAHIB, GURDAS NANGAL
  GURDWARA SRI SHAHIDI ASTHAAN BABA BANDA SINGH JI BAHADUR SAHIB, DELHI
 

HistoricalGurudwaras.com