HistoricalGurudwaras.com, A Journey through Sikh History

 
 

 

 

BANI OF

 

TOTAL PAGES

1430

GURU SAHIBS

6

 
  RAAGS 31 SIKHS 4  
  SHABADS 2026 BHAGATS 15  
  ASHATPADIS 305 BHATS 11  
  CHANDS 145      
  VAARS 22

 

   
  PAUDI'S 471      
  SALOK 664      
           
 
  • First Time Prakash By Shri Guru Arjan Dev ji in 16.08.1604 at Gurudwara Shri Harimandir Sahib and Baba Budha Ji was appointed first Granthi Sahib Ji
  •  

  • Shri Akhand Sahib Pratha (Continous reading of Shri Guru Granth Sahib) was started at GURUDWARA SHRI PAKKI SANGAT SAHIB, ALLAAHABAD by five sikhs Bhai Mati Das Ji, Bhai Sati Das Ji, Bhai Dyala Ji, Bhai Gurbaksha and Baba Gurudita Ji.
  •  
  • GURGADDI ASTHAN SHRI GURU GRANTH SAHIB JI
  • HistoricalGurudwaras.com