ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ, ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਨਾਪੁਰ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨਾਰਟੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
ਰੋਹਟਾਸ
  ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਚਾ ਫ਼ੱਗੂਮਲ ਜੀ, ਸਸਾਰਾਮ


ItihaasakGurudwaras.com