itihaasakGurudwaras.com, A Journey through Sikh History
HistoricalGurudwaras.com

GURDWARA SRI KAPAL MOCHAN SAHIB, KAPAL MOCHAN GURDWARA SRI JANAM ASTHAAN PIR BUDHU SHAH JI, SADHORA GURDWARA SRI PATSHAHI DASVIN SAHIB, JAGADHARI
GURDWARA SRI TAMBU SAHIB, KAPAL MOCHAN GURDWARA SRI THADA SAHIB, JHIVER HERI GURDWARA SRI AGAMPURA SAHIB, BALACHAUR

HistoricalGurudwaras.com