ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਿ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ | ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰਖਾਂਗਾ ਉਹ ਬਾਗ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਗ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ)| ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਫ਼ਿਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਪਰ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਡਾ ਲਗਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ) | ਫ਼ਿਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਚਕੀ ਪਿਸਵਾਈ ਪਰ ਚਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਟਾ ਇਕ ਬੁਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਰੋੜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਏ | ਤਿਸਰੀ ਵਾਰ ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਫ਼ਿਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ | ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ | ਬਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੁੱਟ ਉਚੀ ਸੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ) | ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਗਿਆ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ | ਉਸ ਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਹੇਲੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ |

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੨ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਡਾ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ
  ਖਟੀਮਾ
  ਜਿਲਾ :- ਉਧ੍ਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com