ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਰਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੋ ਅਰਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲੋਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਠਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲੋਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲੋਵਾਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਕੋਰਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਗੂਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਮ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਵਾਨੀਗੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਂਵੀ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਘਨੋਰ ਜਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜਬਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ

ItihaasakGurudwaras.com