ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੋਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਚਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਡਿਆਇਆ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿਲਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਪਨੀਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਭਦੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹੀਆਣਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਦੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਡਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੂਲੀਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰਵਾਹੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਲਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋੜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਹਿਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਵੀ, ਢਿਲਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਧੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ItihaasakGurudwaras.com